PLC.com.vn

Hóa dầu Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thúy Hà - Hoàng PhươngTạp chí Công Thương
09:31' SA - Thứ sáu, 21/04/2023

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Ông Trần Ngọc Năm - Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội; cùng sự tham dự của đại diện đơn vị kiểm toán; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và đông đảo cổ đông, đại diện cổ đông Tổng công ty PLC.

Ông Trần Ngọc Năm - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiều giải pháp điều hành đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả

Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT Tổng công ty PLC trong năm 2022, ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT cho biết, mặc dù gặp những yếu tố bất lợi trong nước và thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT cùng với các giải pháp điều hành đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả của Ban điều hành; sự phối hợp, giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các đối tác, khách hàng và đặc biệt là của các Công ty Xăng dầu trong hệ thống của Petrolimex cùng sự nỗ lực của toàn thể CB-NLĐ, Tổng công ty PLC đã vượt qua năm 2022 đầy khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tổng sản lượng năm 2022 của Tổng công ty đạt 425.372 tấn (bằng 103% cùng kỳ, bằng 102% so với kế hoạch); Doanh thu đạt 8.600,9 tỷ đồng (bằng 125% cùng kỳ, bằng 114 % so kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 184,289 tỷ đồng (bằng 84% cùng kỳ, bằng 97% so với kế hoạch); tổng số lao động 769 người; Tiền lương bình quân của CB-NLĐ năm 2022 đạt 18,6 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2022, HĐQT Tổng công ty PLC đã được kiện toàn nhân sự, hiện có đủ 7 thành viên. Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Tổng công ty PLC đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 12 Nghị quyết, 68 quyết định và nhiều văn bản để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT cho biết, thời gian qua HĐQT Tổng công ty đã xem xét, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy trình, từng bước nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, trong năm qua, thời gian qua HĐQT Tổng công ty đã xem xét, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy trình, từng bước nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến. Tiếp tục chỉ đạo triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản trị hiện đại vào quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, xây dựng bản mô tả công việc theo phương pháp tiên tiến, bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc hiện đại vào hoạt động của Tổng công ty”, ông Đỗ Hữu Tạo chia sẻ.

Năm 2023, HĐQT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, soạn thảo, sửa đổi và xây dựng mới Quy chế, Quy định quản trị nội bộ, đặc biệt là Nội quy lao động, Quy chế thực hiện dân chủ tại cơ sở; các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư; nâng cao khả năng quản trị rủi ro về nguồn vốn, tài sản từ công ty mẹ đến các công ty con, tích cực đề xuất với HĐQT Tổng công ty PLC các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả, hoạt động bền vững từng ngành hàng; các giải pháp từng bước tập trung nguồn lực, phân bổ nguồn lực hợp lý cho các lĩnh vực hoạt động…

Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty PLC.

Tiếp tục nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng

Thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PLC trong năm 2023, ông Lê Quang Tuấn, thành viên HĐQT - Tổng giám đốc PLC cho biết, năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và dự báo tình hình năm 2023, cùng với định hướng kế hoạch của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty PLC đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tổng công ty phấn đấu tổng sản lượng năm 2023 đạt 447.900 tấn (bằng 105,30% so với thực hiện năm 2022); Doanh thu đạt 8,903 tỷ đồng (bằng 103,52% so với thực hiện năm 2022); Lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng (bằng 108,53% so với thực hiện năm 2022); Tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 12%.

Trong công tác đầu tư, Tổng công ty tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PLC. Đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP; hệ thống tự động hóa sản xuất... để nâng cao năng lực quản trị và sản xuất…

Theo ông Lê Quang Tuấn, thành viên HĐQT - Tổng giám đốc PLC, để hoàn thành tốt cho những mục tiêu sắp tới đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu, quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm của PLC

Theo đó, Ban Lãnh đạo Tổng công ty PLC sẽ bám sát chủ trương và chỉ đạo của Tập đoàn để tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó tập trung xây dựng đề án cổ phần hóa Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, đầu tư và áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh; chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành theo chủ trương Chuyển đổi số của Đảng bộ Tập đoàn, mà trọng tâm là triển khai ứng dụng ERP trên toàn hệ thống PLC để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động.

Thực hiện các giải pháp tăng cường quản trị nội bộ, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các Quy chế, quy định quản lý nội bộ, nhằm tăng cường tính kỷ luật, liên kết, hỗ trợ trong nội bộ hệ thống PLC, phát huy tốt hơn ưu thế về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo các đơn vị có điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt được trong năm 2022 về hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối được đặt lên hàng đầu…

Đại hội đã lắng nghe và trả lời, làm rõ những nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được các cổ đông, đại diện cổ đông quan tâm.

Các cổ đông, đại diện cổ đông cũng đã biểu quyết, thông qua các báo cáo, dự thảo Kế hoạch được trình bày tại Đại hội, bao gồm: Báo cáo của HĐQT năm 2022, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2022; Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, các KSV năm 2022; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2022; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023; Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, các KSV năm 2023; Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty PLC.

Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết, thông qua các báo cáo, dự thảo kế hoạch được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

Khi sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm cùng song hành

Lắng nghe các báo cáo của HĐQT và các Ban chức năng của Tổng công ty PLC cùng những ý kiến của các đại biểu dự Đại hội, ông Trần Ngọc Năm – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam bày tỏ trân trọng và vui mừng trước sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với hoạt động của Tổng công ty PLC.

Theo ông Năm, với tinh thần trách nhiệm đối với đồng vốn đầu tư của mình vào Tổng công ty, các cổ đông và đại diện cổ đông đã theo dõi rất sát hoạt động của Tổng công ty cũng như đặt ra những câu hỏi, sự quan tâm về định hướng, chiến lược của Tổng công ty không phải chỉ trong năm 2023 mà là cả chặng đường phía sau. Một điều đáng mừng nữa là chủ tọa Đại hội đã chia sẻ và trả lời các câu hỏi của các cổ đông, đại diện cổ đông một cách trách nhiệm, kiên định.

Ấn tượng với tinh thần cởi mở, trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty PLC, đặc biệt trong việc đại diện Ban lãnh đạo PLC chủ động và chân thành chia sẻ với các cổ đông và đại diện cổ đông, ông Trần Ngọc Năm đánh giá cao sự nỗ lực trong tổ chức, điều hành của Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty cổ phần hóa dầu Petrolimex trong năm 2022, nhất là trong điều kiện khó khăn, Tổng công ty vẫn đạt được tăng trưởng so cùng kỳ và so với kế hoạch đề ra.

Các cổ đông, đại diện cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động của Tổng công ty PLC.

Theo ông Năm, những tháng đầu năm cho thấy năm 2023 sẽ rất khó khăn, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như giãn, giảm thuế; đại diện Lãnh đạo Chính phủ làm việc với các tập đoàn lớn để tháo gỡ khó khăn… Trong bối cảnh nhiều khó khăn về thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh như thế, Tổng công ty PLC vẫn đề ra các chỉ tiêu phát triển cao để nỗ lực cố gắng về tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế…

Để có thể hiện thực hóa những mục tiêu đó, ông Trần Ngọc Năm đề nghị các cổ đông và đại diện cổ đông đồng hành cùng Tổng công ty PLC, tiếp tục quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cổng ty. Bên cạnh đó, có những tham gia đóng góp ý kiến, giải pháp để có thể thực hiện được những mục tiêu này thành kết quả thực tiễn.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, điều hành của Ban lãnh đạo Tổng công ty; tinh thần, trách nhiệm trước các cổ đông cùng sự đoàn kết, phát huy thuận lợi, không ngừng nâng cao tính chủ động sáng tạo, đổi mới của toàn thể cán bộ, người lao động sẽ tiếp tục đưa Tổng công ty PLC phát triển nhanh và bền vững.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn